“Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” Aydınlatma Metni
Tanımlar

İşbu aydınlatma metninde geçen;
Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”): 7 Nisan 2016 tarihinde Resmi Gazete’de
yayınlanarak yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu,
ABRONYA TEKSTİL REKLAM LİMİTED ŞİRKETİ: Kavaklıdere Mahallesi Güfte Caddesi No: 12/8 Çankaya/ANKARA Türkiye adresinde mukim
Abronya Tekstil Reklam Limited Şirketi’ni,
Veri İşleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına Kişisel Verileri işleyen
gerçek veya tüzel kişiyi,
Veri Sorumlusu: Kişisel Verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt
sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi,
ifade eder.
Veri Sorumlusu
KVKK uyarınca muhatap, üye, bağışçı, bursiyer, stajyer, tedarikçi, ziyaretçi, hibe alan, ödül
alan, desteklenen, Fark Yaratan, yarışmacı, program ortağı ve/veya vakıf çalışanı/yöneticisi
sıfatıyla paylaştığınız kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak belirlenen Abronya Tekstil Reklam Limited Şirketi tüzel
kişiliği tarafından aşağıda belirtilen kapsamda değerlendirilecektir.
Kişisel Verilerin İşlenme Amacı
KVKK’nın 4., 5. ve 6. maddeleri uyarınca kişisel verileriniz;
• Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun
• Doğru ve gerektiğinde güncel
• Belirli, açık ve meşru amaçlar için
• İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü
• İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza
edilme
kurallarına uygun bir şekilde Abronya Tekstil Reklam Limited Şirketi’nin aşağıda yer alan faaliyetleri ile bağlantılı olacak
şekilde işlenecektir.
Abronya Tekstil Reklam Limited Şirketi faaliyetleri;
• Ürün kargo esnasında müşteri bilgilerine erişim sağlamak
• Hizmet veya ürün tanıtımı yapmak
• Faaliyetlere ait iletişimi sağlamak ve yürütmek
Kişisel Verilerin Aktarımı
KVKK’nın 8. ve 9. maddeleri uyarınca kişisel verileriniz yukarıda sayılan amaçlar dahilinde,
Abronya Tekstil Reklam Limited Şirketi’nin faaliyetlerinin sürdürülebilmesi için Kişisel Veri işleme şartları ve amaçları
çerçevesinde gerekli görülen üçüncü kişilere (program ortağı, işbirliği yapılan kurum, tedarikçi,
bağışçı, vakıf yöneticileri/çalışanları, Abronya Tekstil Reklam Limited Şirketi
yönetimi/güvenlik birimi, hukuken yetkili kamu kurumu ve kuruluşları, hukuken yetkili özel
hukuk kişileri ya da yurt dışı ülkeler) aktarılabilecektir.
Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel verileriniz, Abronya Tekstil Reklam Limited Şirketi tarafından
• Ürün kargo esnasında müşteri bilgilerine erişim sağlamak
• Hizmet veya ürün tanıtımı yapmak
• Faaliyetlere ait iletişimi sağlamak ve yürütmek

gibi kanallarla ve farklı hukuki sebeplere dayanarak Abronya Tekstil Reklam Limited Şirketi’nin faaliyetlerini
sürdürülebilmesi için KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak, KVKK’nın 5. ve
6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işbu Aydınlatma
Metninde belirtilen amaçlarla da toplanabilmekte, işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.
Kişisel Veri Sahibinin Hakları
KVKK’nın 11. maddesi uyarınca herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;
a) Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını
öğrenme,
ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
e) KVKK 7. maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok
edilmesini isteme,
f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere
bildirilmesini isteme,
g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin
kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın
giderilmesini talep etme,
haklarına sahiptir.
Yukarıda belirtilen haklarınız ile ilgili Abronya Tekstil Reklam Limited Şirketi’ne yazılı olarak başvurmanız halinde,
talebinizin niteliğine göre en geç 30 (otuz) gün içerisinde ücretsiz olarak yanıt verilecektir.
Başvurunuzu açık, anlaşır bir şekilde ve kimlik ve adres bilgilerinizi tespit edici belgeleri de
ekleyerek, yazılı ve ıslak imzalı olarak elden, postayla ya da noter kanalıyla Abronya Tekstil Reklam Limited Şirketi Kavaklıdere Mahallesi Güfte Caddesi No: 12/8 Çankaya/ANKARA Türkiye adresine ulaştırmanız
gerekmektedir.